classes terms notepad report calendar noticeboard attendance trophy
Croeso/Welcome to our website!
Contact Us
Search
Translate
School Logo

Ysgol Emmanuel

Learn, Grow, Achieve - Dysgu, Tyfu, Cyflawni

Cymraeg

Criw Cymraeg

 

Fel Ysgol rydym yn cymrud pob cyfle i ehangu ein iaith Cymraeg.

Un ffordd yr ydym yn gwneud hyn ydi trwy ein Criw Cymraeg. Yn y Criw Cymraeg mae yna un disgibl o bob dosbarth, wedi eu dewis gan yr arthro/athrawes dosbarth, i ymddwyn fel llysgennad ar gyfer

Cymraeg yn eu dosbath.

 

Mae’r Criw Cymraeg wedi gosod pedwar targed eu hunain.

 

Y targedau yma ydi:-

 

1. Gemau Cymraeg ar yr iard

2. Siarad Cymraeg gyda ffrindiau

3. Cael gwobr siaradwr Cymraeg yr wythnos

4. Canu Cymraeg yn y gwasanaeth

 

 

As a school we take every opportunity to expand on and

explore the Welsh language. One way in which we do this is with our ‘Criw Cymraeg’. The Criw Cymraeg consists of one child from each class in KS2, chosen by their class teacher, to act as ambassadors for Welsh for their class.

 

The Criw Cymraeg have four set targets that they have set for

themselves.

 

These targets are as follows:-

 

 

1. Welsh games on the yard

2. Speaking Welsh with friends

3. Welsh speaker of the week award

4. Singing Welsh in assembly

 

Our Welsh Targets

 

Yma yn Ysgol Emmanuel ei’n nod ydi enill y Wobr Efydd Cymraeg

Campus.

 

Here at Ysgol Emmanuel our aim is to achieve the

 Cymraeg Campus Bronze Award!

 

Byddwn yn cyflawni hyn drwy daro 10 targed ar gyfer Cymraeg. Mae gan pob un or targedau hyn 10 is-darged iw gyflawni! 

 

This will be achieved by hitting all of the 10 targets for Welsh. Each one of these main targets has a further 10 sub targets to hit!

Mae’r rhain fel a ganlyn:-

 

1. Mae ethos Cymraeg yn dechrau cael ei sefydlu.

2. Mae gan fwyafrif y disgyblion ddealltwraeth a pharch at ddiwilliant ac iaith Cymru.

3. Mae’r disgyblion yn dechrau siarad Cymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd yn eu hystafell ddosbarth.

4. Mae’r disgyblion yn dechrau siarad Cymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd tu allan i’r ystafell ddosbarth.

5. Mae gwasanaeth Cymraeg wythnosol.

6. Mae’r disgiblion yn cael eu hannog i ddefynyddio apiau a gwefannau i ddysgu Cymraeg.

7. Mae’r Ysgol yn trefnu gweithgareddau cyfoethogi i ddatblygu defnydd a mwynhad y disgyblion o’r Gymraeg.

8. Cynhelir grwpiau darllen dan arweiniad Cymraeg bob pythefnos.

9. Mae agweddau o un pwnc yn dechrau cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

10. Mae gan y mwyafrif a ddisgyblion agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu’r Gymraeg.

 

These are as follows:-

 

1. A visual Welsh ethos is beginning to be established.

2. A majority of the pupils have an understanding and respect for the

culture and language of Wales.

3. Pupils are beginning to speak welsh in a variety of situations within their classrooms.

4. Pupils are beginning to speak Welsh in a variety of situations outside of the classroom.

5. There is a weekly Welsh assembly.

6. Pupils are encouraged to use apps and websites to learn Welsh.

7. The school organises some enrichment activities to develop pupils use and enjoyment of Welsh.

8. Welsh guided reading groups are held fortnightly.

9. Aspects of one subject is beginning to be taught through the medium of Welsh.

10. Majority of the pupils have a positive attitude towards the learning of Welsh.

 

Fel Ysgol rydym yn taro llawer or targedau yma bob wythnos!

We are already hitting majority of these Welsh targets every week!

 

Rydym yn gobeithio enill y Wobr Efydd erbyn diwedd 2019.

We hope to have achieved the Bronze Award by the end of 2019.

 

 

 

 

 

           

Some useful links for parents to learn Welsh.

Top